Bruiklenen

een bruikleen vragen aan het JHM

Bruiklenen

Het Joods Historisch Museum krijgt regelmatig verzoeken objecten uit te lenen uit zijn collectie aan andere musea in binnen- en buitenland. Een bruikleenaanvraag dient tenminste drie maanden van te voren aangevraagd te worden en het is verstandig - voordat de officiële aanvraag wordt gedaan – te overleggen met de afdeling Collecties.
De bruikleennemer is gebonden aan bepaalde bruikleenvoorwaarden aangaande verzekering, vervoer, tentoonstellingsomstandigheden, copyright en vergoedingen.

 

Bruikleenvoorwaarden:

1. Verzekering

1.1 De voorwerpen met de daarbij behorende verpakkings- en tentoonstellingsmiddelen zullen door het JHM en voor rekening van de bruikleennemer ´van spijker tot spijker´ zijn verzekerd op Nederlandse 'all risk' polisbepalingen. Dit wil zeggen: de voorwerpen zijn all risk verzekerd vanaf het ogenblik dat zij van hun plaats in het JHM worden genomen, tot en met het ogenblik waarop zij zich wederom binnen het JHM bevinden of op een door of namens het JHM aan te wijzen plaats.

 

1.2 Bruikleennemer verplicht zich alle maatregelen van beveiliging tegen brand, inbraak, diefstal, vermissing of beschadiging te nemen, die van een goed beheerder verwacht mogen worden en door het JHM goedgekeurd zijn.

1.3 Indien één der partijen of de verzekeraar dat wenst, zal op kosten van bruikleennemer door een beëdigd taxateur een taxatie ten behoeve van verzekering worden uitgevoerd waarbij de waardevaststelling in een taxatierapport wordt vastgelegd. Bruikleennemer wordt hierover van tevoren geïnformeerd.

1.4 Bruikleennemer zal alle informatie betreffende de verzekerde waarde als strikt vertrouwelijk beschouwen en gegevens hieromtrent niet aan derden ter beschikking stellen.

2. Vervoer

2.1 Het vervoer der voorwerpen, zowel heen als terug, heeft plaats voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de bruikleennemer, doch wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van het JHM.

2.2 Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat bruikleennemer zelf het vervoer per auto mag uitvoeren, dan is dit nooit anders dan onder begeleiding van minstens één chauffeur en één bijrijder, waarbij minstens één van beiden in dienst is van bruikleennemer en gemachtigd is om overdrachtsformulieren te ondertekenen.

2.3 Het voertuig met daarin de voorwerpen mag tijdens het vervoer nooit onbeheerd worden gelaten.

2.4 Indien het vervoer door een transportfirma wordt uitgevoerd, dan wordt het JHM van tevoren geïnformeerd over de naam en adres van deze firma. Het vervoer wordt door die firma alleen uitgevoerd indien het JHM zijn goedkeuring daarvoor geeft.

2.5 De voorwerpen mogen tussen heen- en terugvervoer het gebouw van bestemming niet verlaten of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die, welke met het JHM zijn overeengekomen.

2.6 Indien naar het oordeel van het JHM nodig, dan zullen de werken tijdens het vervoer zowel naar- als van de bruikleennemer worden begeleid door een koerier van het JHM op kosten van bruikleennemer.

3. Conditie van de voorwerpen

3.1 Indien naar het oordeel van het JHM nodig, wordt voor alle voorwerpen een conditierapport opgemaakt, voordat zij naar de bruikleennemer worden vervoerd. Bij aankomst bij bruikleennemer wordt de conditie van de voorwerpen gecontroleerd, waarbij afwijkingen in het conditierapport worden genoteerd.

3.2 Het originele conditierapport is eigendom van het JHM, alwaar het gedurende de bruikleenperiode wordt bewaard. Bruikleennemer kan eventueel over een kopie van het conditierapport beschikken.

3.3 Indien het JHM het noodzakelijk acht om een conditierapport op te laten stellen door een extern deskundige, dan worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij bruikleennemer.

3.4 Bruikleennemer controleert regelmatig de conditie van de voorwerpen. Veranderingen in de conditie van de voorwerpen moeten direct worden gemeld aan het JHM.

3.5 In de toestand van de voorwerpen, omlijstingen en tentoonstellingsmaterialen zal geen enkele verandering worden gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het JHM.

3.6 Indien door enige oorzaak toch een verandering in de toestand van enig voorwerp zou optreden, dan moet dit onmiddellijk aan het JHM worden gemeld.

3.7 Inzake acuut te nemen maatregelen bij beschadiging e.d. wordt voortdurend contact met het JHM onderhouden.

3.8 Door de bruikleennemer mag niets worden ondernomen tot herstel van de oorspronkelijke toestand, dan op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van het JHM, behoudens acuut te nemen maatregelen waarover het JHM direct dient te worden ingelicht.

3.9 Aan de daartoe door het JHM aangewezen medewerker dient door de bruikleennemer gelegenheid te worden gegeven tot het controleren van de tot de bruikleen behorende voorwerpen.

4. Tentoonstellingsomstandigheden

4.1 De voorwerpen mogen alleen tentoongesteld worden in gebouwen met stenen muren en harde dakbedekking.

4.2 Indien gewenst dient bruikleennemer ter goedkeuring een faciliteitenrapport aan het JHM toe te sturen.

4.3 Er mag niet in de tentoonstellingsruimte worden gerookt, gegeten of gedronken.

4.4 Ten aanzien van klimaat en verlichting gelden de volgende voorwaarden:

  •  de temperatuur moet 18°-22° C (± 2° C per 24 uur) zijn, zowel overdag als 's nachts;
  •  de luchtvochtigheid moet 50-55 % (± 5 % per 24 uur) bedragen;
  •  de verlichtingsintensiteit bij voorwerpen van textiel en papier mag niet groter zijn dan 50-75     Lux. Bij andere voorwerpen mag deze niet groter zijn dan 150 Lux;

5.4 Ten aanzien van beveiliging gelden de volgende voorwaarden:

  •  tijdens bezoekuren moet er een speciaal voor dat doel aangestelde bewakingsfunctionaris aanwezig zijn;
  •  buiten bezoekuren dient de ruimte waarin de voorwerpen zich bevinden elektronisch te zijn beveiligd.

5. Naamsvermelding en copyright

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal in catalogi, tentoonstellingsteksten, uitnodigingen en op andere voor het publiek bestemde aanwijzingen bij ieder object de naam van de bruikleengever worden vermeld als:

Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam.

5.2 Het fotograferen, dan wel op andere wijze reproduceren der voorwerpen is niet geoorloofd, tenzij door het JHM hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

5.3 Bij publicatie (bijvoorbeeld catalogus, boek, drukwerk) stelt de bruikleennemer kosteloos twee exemplaren ter beschikking aan het JHM.

7. Vergoedingen

7.1 Bruikleennemer zal alle kosten betalen die door het JHM worden gemaakt in verband met de bruikleen, waaronder: verpakking, transport, verzekering, conservering, taxatie, maken van conditierapport, enzovoort.

7.2 Indien naar het oordeel van het JHM nodig, kan voor administratie, en transportklaar maken van de voorwerpen een vergoeding worden gevraagd.

7.3 Van tevoren zal bruikleennemer schriftelijk worden geïnformeerd over de aard en de hoogte van de kosten die in rekening zullen worden gebracht.

7.4 Bruikleennemer zal schriftelijk toestemming verlenen de werkzaamheden te laten uitvoeren waarvoor hij een vergoeding dient te betalen.

8. Overmachtssituaties / disclaimer

8.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ongeval, aardbeving, opstand, explosie, oorlog, gijzeling, overheidsoptreden, de onmogelijkheid om de nood-zakelijke autorisatie / toestemming te krijgen of een andere oorzaak met soortgelijk karakter die redelijkerwijs buiten de beïnvloedingssfeer van partijen valt, worden de verplichtingen van partijen terzake geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.

8.2 In geval van overmacht zullen partijen direct in overleg treden teneinde gezamenlijk te bepalen op welke wijze de verplichtingen terzake gecontinueerd respectievelijk hersteld zullen worden.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien bruikleennemer wat betreft het bovenstaande in de ogen van het JHM in gebreke is gebleven, zijn alle voorwerpen - ongeacht de daaraan verbonden gevolgen - door het JHM terstond terugvorderbaar, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan voor bruikleennemer.

9.2 Uit dit bruikleen of uit de naleving van bovenstaande bepalingen, kan nimmer voor de bruikleennemer een recht op restitutie of vergoeding van schade - reeds geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak ook - ontstaan

9.3 Bruikleennemer stuurt twee uitnodigingen ter attentie van de directeur van het JHM voor het bijwonen van de opening van de tentoonstelling. Tevens stuurt bruikleennemer uitnodigingen naar andere, door het JHM opgegeven personen of instellingen.

This site is also available in English.