Bezoekvoorwaarden

In het Joods Museum gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden. De complete tekst van deze voorwaarden is verkrijgbaar bij de entreebalie. Volgens deze Bezoekvoorwaarden is het museum gerechtigd bezoekers te verzoeken bij het betreden of het verlaten van het gebouw mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

BEZOEKVOORWAARDEN

Inleiding

Het Joods Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Joods  Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Joods Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

  1. 1.      Algemene bepalingen: definities

1.1       Onder 'het museum' en het Joods Museum wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige museum-functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.2       Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Joods Museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, depot en dependances.

1.3       Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Joods  Museum een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Joods Museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

1.4       Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Joods Museum en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

  1. 2.      Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

2.1       Alle door het Joods Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Joods Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Joods Museum is verspreid. Het Joods Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

2.2       De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

2.3       De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

2.4       De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Joods Museum of een daartoe door het Joods Museum bevoegd verklaarde instantie.

2.5       Het Joods Museum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

  1. 3.      Verblijf in het museumcomplex

3.1       Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Joods Museum, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Joods Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

3.2       Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

3.3       Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

a.         aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.         andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

c.         andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Joods Museum evenwel expliciet worden toegestaan;

d.         (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e.         te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;

f.          etenswaren en consumpties mee te nemen in de ruimtes van het museumcomplex, met inbegrip van het museumcafé en de museumshop. Dit in verband met de geldende joodse spijswetten;

g.         naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Joods Museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door het Joods Museum aan te wijzen plaats;

h.         in daartoe door het Joods Museum aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;

i.          tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

3.4       In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het Joods Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

3.5       Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.

Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

  1. 4.      Klachten en reclamering

4.1       Het Joods Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Joods Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Joods Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Joods Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

4.2       Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Joods Museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

a.         klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Joods Museum;

b.         klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c.         klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d.         klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

e.         klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

4.3       Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Joods Museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Joods Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Bezoekvoorwaarden.

4.4       Het Joods Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

4.5       De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.

  1. 5.      Aansprakelijkheid van het museum

5.1       Voor schade ontstaan als gevolg van door het Joods Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Joods Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Joods Museum en/of zijn medewerkers.

5.2       Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

5.3       In geen enkel geval is het Joods Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

a.         de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;

b.         het door de verzekeraar van het Joods Museum aan het Joods Museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

c.         de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

5.4       Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Joods Museum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Joods Museum en/of zijn medewerkers.

5.5       Het Joods Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Joods Museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Joods  Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Joods Museum en/of zijn medewerkers.

5.6       Indien het Joods Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het het Joods Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Joods Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Joods Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Joods Museum.

5.7       De totale aansprakelijkheid van het Joods Museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

5.8       In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Joods Museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

5.9       Aansprakelijkheid van het Joods Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

5.10     De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Joods Museum of een van zijn functionarissen.

  1. 6.      Overmacht

6.1       Als overmacht voor het Joods Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Joods Museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Joods Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

6.2       Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Joods Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

  1. 7.      Gevonden voorwerpen

7.1       Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa van het Joods Museum.

7.2       Het Joods Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door het Joods Museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

7.3       Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

  1. 8.      Overige voorwaarden

8.1       De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Joods Museum.

  1. 9.      Toepasselijk recht

9.1       Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Joods Museum is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Joods Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.

Deze Bezoekvoorwaarden van het Joods Museum zijn vastgesteld door de directeur en gedeponeerd op 17 april 2000 onder nummer 4119808 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

De directeur van het Joods Museum.

This site is also available in English.