Bruikleenvoorwaarden

Door een aanvraag te doen ga je akkoord met onze voorwaarden. Lees ze daarom goed door.

Voorwaarden

 • De voorwerpen en de daarbij behorende verpakkings- en tentoonstellingsmiddelen zullen door en voor rekening van de bruikleennemer 'van spijker tot spijker' verzekerd worden op Nederlandse all risk-polisbepalingen. Dit betekent: de voorwerpen zijn all risk verzekerd vanaf het moment dat zij van hun plaats in het Joods Cultureel Kwartier worden genomen, tot en met het ogenblik dat zij zich weer in het Joods Cultureel Kwartier bevinden (of op een door het Joods Cultureel Kwartier aan te wijzen plaats).
 • De bruikleennemer verplicht zich alle maatregelen van beveiliging tegen brand, inbraak, diefstal, vermissing of beschadiging te nemen, die van een goede beheerder verwacht mogen worden en door het Joods Cultureel Kwartier goedgekeurd zijn.
 • Indien een van de partijen of de verzekeraar dat wenst, zal op kosten van de bruikleennemer door een beëdigd taxateur een taxatie ten behoeve van verzekering worden uitgevoerd waarbij de waarde vaststelling in een taxatierapport wordt vastgelegd. De bruikleennemer wordt hierover van tevoren geïnformeerd.
 • De bruikleennemer zal alle informatie betreffende de verzekerde waarde als strikt vertrouwelijk beschouwen en gegevens hieromtrent niet met derden delen.
 • Het vervoer van voorwerpen heeft plaats voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de bruikleennemer, en wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van het Joods Cultureel Kwartier.
 • Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat bruikleennemer zelf het vervoer per auto mag uitvoeren, dan is dit nooit anders dan onder begeleiding van minstens één chauffeur en één bijrijder, waarbij minstens één van beiden in dienst is van bruikleennemer en gemachtigd is om overdrachtsformulieren te ondertekenen.
 • Het voertuig met daarin de voorwerpen mag tijdens het vervoer nooit onbeheerd worden gelaten.
 • Indien het vervoer door een transportfirma wordt uitgevoerd, dan wordt het Joods Cultureel Kwartier van tevoren geïnformeerd over de naam en adres van deze firma. Het vervoer wordt door die firma alleen uitgevoerd als het Joods Cultureel Kwartier zijn goedkeuring daarvoor geeft.
 • De voorwerpen mogen tussen heen- en terugvervoer het gebouw van bestemming niet verlaten of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die met het Joods Cultureel Kwartier zijn overeengekomen.
 • Indien naar het oordeel van het Joods Cultureel Kwartier nodig, zullen de voorwerpen tijdens het vervoer zowel naar als van de bruikleennemer worden begeleid door een koerier van het Joods Cultureel Kwartier op kosten van de bruikleennemer.
 • Indien naar het oordeel van het Joods Cultureel Kwartier nodig, wordt voor alle voorwerpen een conditierapport opgemaakt, voordat zij naar de bruikleennemer worden vervoerd. Bij aankomst bij de bruikleennemer wordt de conditie van de voorwerpen gecontroleerd, waarbij afwijkingen in het conditierapport worden genoteerd.
 • Het originele conditierapport is eigendom van het Joods Cultureel Kwartier en blijft tijdens de gehele bruikleenperiode bij het voorwerp. De bruikleennemer zal binnen 7 dagen een kopie toesturen aan het Joods Cultureel Kwartier.
 • Indien het Joods Cultureel Kwartier het noodzakelijk acht om een conditierapport op te laten stellen door een extern deskundige, dan worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de bruikleennemer.
 • De bruikleennemer controleert regelmatig de conditie van de voorwerpen. Veranderingen in de conditie van de voorwerpen moeten direct worden gemeld aan het Joods Cultureel Kwartier.
 • In de toestand van de voorwerpen, omlijstingen en tentoonstellingsmaterialen zal geen enkele verandering worden gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Joods Cultureel Kwartier.
 • Indien door enige oorzaak toch een verandering in de toestand van enig voorwerp zou optreden, dan moet dit onmiddellijk aan het Joods Cultureel Kwartier worden gemeld.
 • Inzake acuut te nemen maatregelen bij beschadiging e.d. wordt voortdurend contact met het Joods Cultureel Kwartier onderhouden.
 • Door de bruikleennemer mag niets worden ondernomen tot herstel van de oorspronkelijke toestand, dan op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van het Joods Cultureel Kwartier, behalve acuut te nemen maatregelen waarover het Joods Cultureel Kwartier direct dient te worden ingelicht.
 • Aan de daartoe door het Joods Cultureel Kwartier aangewezen medewerker dient door de bruikleennemer gelegenheid te worden gegeven tot het controleren van de tot de bruikleen behorende voorwerpen.
 • De voorwerpen mogen alleen tentoongesteld worden in gebouwen met stenen muren en harde dakbedekking.
 • Indien gewenst dient de bruikleennemer ter goedkeuring een faciliteitenrapport aan het Joods Cultureel Kwartier toe te sturen.
 • Er mag niet in de tentoonstellingsruimte worden gerookt, gegeten of gedronken.
 • Ten aanzien van klimaat en verlichting gelden de volgende voorwaarden:
  • De temperatuur moet 18°-22° C (± 2° C per 24 uur) zijn, zowel overdag als 's nachts;
  • De luchtvochtigheid moet 50-55 % (± 5 % per 24 uur) bedragen;
  • De verlichtingsintensiteit bij voorwerpen van textiel en papier mag niet groter zijn dan 50-75 Lux. Bij andere voorwerpen mag deze niet groter zijn dan 150 Lux;
 • Ten aanzien van beveiliging gelden de volgende voorwaarden:
  • Tijdens bezoekuren moet er een speciaal voor dat doel aangestelde bewakingsfunctionaris aanwezig zijn;
  • Buiten bezoekuren dient de ruimte waarin de voorwerpen zich bevinden elektronisch te zijn beveiligd.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal in catalogi, tentoonstellingsteksten, uitnodigingen en op andere voor het publiek bestemde aanwijzingen bij ieder object de naam van de bruikleengever worden vermeld als: Collectie Joods Cultureel Kwartier, Amsterdam.
 • Het fotograferen, dan wel op andere wijze reproduceren van de voorwerpen is niet geoorloofd, tenzij door het Joods Cultureel Kwartier hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend.
 • Bij publicatie (bijvoorbeeld catalogus, boek, drukwerk) stelt de bruikleennemer kosteloos twee exemplaren ter beschikking aan het Joods Cultureel Kwartier.
 • De bruikleennemer zal alle kosten betalen die door het Joods Cultureel Kwartier worden gemaakt in verband met de bruikleen, waaronder: verpakking, transport, verzekering, conservering, taxatie, maken van conditierapport, enzovoort.
 • Indien naar het oordeel van het Joods Cultureel Kwartier nodig, kan voor administratie, en transport klaar maken van de voorwerpen een vergoeding worden gevraagd.
 • Van tevoren zal bruikleennemer schriftelijk worden geïnformeerd over de aard en de hoogte van de kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 • De bruikleennemer zal schriftelijk toestemming verlenen de werkzaamheden te laten uitvoeren waarvoor hij een vergoeding dient te betalen.
 • In geval van overmacht, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, ongeval, aardbeving, opstand, explosie, oorlog, gijzeling, overheidsoptreden, de onmogelijkheid om de noodzakelijke autorisatie / toestemming te krijgen of een andere oorzaak met soortgelijk karakter die redelijkerwijs buiten de beïnvloedingssfeer van partijen valt, worden de verplichtingen van partijen ter zake geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.
 • In geval van overmacht zullen partijen direct in overleg treden om gezamenlijk te bepalen op welke wijze de verplichtingen ter zake gecontinueerd respectievelijk hersteld zullen worden.
 • Indien bruikleennemer wat betreft het bovenstaande in de ogen van het Joods Cultureel Kwartier in gebreke is gebleven, zijn alle voorwerpen - ongeacht de daaraan verbonden gevolgen - door het Joods Cultureel Kwartier terstond terug vorderbaar, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan voor bruikleennemer.
 • Uit dit bruikleen of uit de naleving van bovenstaande bepalingen, kan nooit voor de bruikleennemer een recht op restitutie of vergoeding van schade - reeds geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak ook - ontstaan.
 • De bruikleennemer stuurt twee uitnodigingen ter attentie van de directeur van het Joods Cultureel Kwartier voor het bijwonen van de opening van de tentoonstelling. Tevens stuurt bruikleennemer uitnodigingen naar andere, door het Joods Cultureel Kwartier opgegeven personen of instellingen.

Wil je een aanvraag doen?

We geven je binnen twee maanden uitsluitsel over je aanvraag.